ห้องธรรมดา Standard Room

ห้ อ ง ธ ร ร ม ด า
S t a n d a r d   R o o m 

  • ห้องพักอยู่ชั้นบนและชั้นล่างของตัวอาคาร  มีระเบียงหน้าห้อง  สำหรับ 2 ท่าน 
  • เตียงนอนขนาด 6  ฟุต
  • คืนละ 900 บาท ทุกวัน
  • คืนละ 1,200 บาท วันหยุดนักขัตฤกษ์   23-24 ต.ค.63,19-21พ.ย.63, 5-6 ธ.ค.63 10-12 ธ.ค.63 31ธ.ค.63-3 ม.ค.64

 

Visitors: 79,934